The Women?s Leadership Scholarship มอบทุนป.โท 2010-2011

The Women?s Leadership Scholarship (WLS) program มอบโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักกิจกรรมหญิง ผู้นำระดับรากหญ้า หรือนำในระดับท้องถิ่น

WLS ได้ให้เล็งเห็นความสำคัญในความเป็นผู้นำของผู้หญิง โดยการสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นระดับปริญญาเอก) สาขาสิทธิมนุษยชน การพัฒนาความยั่งยื่น สาธารณสุข ในสถานที่ต่างทั่วโลก

เนื่องสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเงินของโลกอยู่ในภาวะวิกฤติ และอาจจะกำหนด ระยะเวลาที่เศรษฐกิจจะฟื้นคืนได้ว่าเมื่อไหร่

ทางมูลนิธิ จึงคาดหวังว่า ในปี 2010-2011 จะดำเนินการเปิดรับสมัครทุนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติ

1. They are committed to grassroots organizing and the needs of their communities or indigenous group (แปลเป็นแล้วกลัวเพี้ยน)

2. ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการประสานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

4. ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาขาสิทธิมนุษยชน การพัฒนาความยั่งยื่น สาธารณสุข ในหลักสูตรเต็มเวลา

5. แสดงหลักฐานที่ถึงความต้องการสนับสนุนทางการเงิน

6.มีความตั้งใจจริงที่จะกลับไปประกอบอาชีพ พัฒนา สร้างผลงานการวิจัย ในประเทศ

WLS คาดว่าจะเปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2010-2011 ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2010

ผู้ที่ส่งเอกสารไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

info@nativeleaders.org

http://www.nativeleaders.org/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ