กรมอุตุนิยมวิทยารับสมัครสอบเป็นนักเรียนกรมอุตุฯ เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการทันที

กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1.  ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ

2. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

4. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/

– กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา หรือ https://tmd.thaijobjob.com

 

วิธีการสอบคัดเลือก:

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนได้แก่

– คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สัมภาษณ์โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก วาจา เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้รอบตัว (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tmd.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ