TRIDI ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ประจำปี 2552

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2552 ในชื่อโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecommunications Product Research Grant, TPRG)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทร คมนาคมใน ประเทศเพิ่มมากขึ้น และ เป็นการเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ในประเทศ ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมของ ประเทศใน ระยะยาว

ในการนี้ TRIDI ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ (เอกสารแนบ) ส่งกลับมายัง TRIDI

โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ
คือ รอบแรกเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
และ รอบที่สองเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โครงการ TPRG สำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยโทรคมนาคม โทรศัพท์: 0 2575 4118 ต่อ 107, 114 Email: tprg@tridi.ntc.or.th

TRIDI
Telecommunications Research and Industrial Development Institute Office of the National Telecommunications Commissions (NTC) 101, Chaeng Watthana 5 Rd., Lak Si Bangkok 10210 Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ