ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ รวม 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ) จำนวน 2 ประเภททุน รวมกว่า 43 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

UIS หรือ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เป็นทุนสําหรับผู้ที่กําลังจะศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะได้เข้ารับราชการในทันที เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

1. ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ โดยภายหลังสําเร็จการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ ในปีการศึกษา 2562

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

*ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ 41 ทุน ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันในประเทศ 2 ทุน*

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th/

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ