UNESCO คัดเลือกรับทุนวิจัยประจำปี 2010

ด้วยยู เนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011 (2553-2554) ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอรับ การฝึกอบรม การทำวิจัย เพิ่มทักษะ หรือทบทวน/ฟื้นฟูความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะเวลา 1-6 เดือน โดยผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 โครงการหลักของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

กระทรวง ศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อในชั้นต้นต่อยูเนสโก จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.bic.moe.go.th หรือ www.unesco.org (ในส่วนของ fellowship)? และส่งทางไปรษณีย์มาที่


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2628 5646 ต่อ 119
? งดรับส่งทางโทรสาร เนื่องจากอาจเกิดปัญหาเอกสารไม่ครบ หรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=15258&Key=news10

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ