UNESCO มอบทุนวิจัย – ศึกษาระยะสั้น

ทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011 (2553-2554)

ด้วยยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities ประจำปี 2010-2011 (2553-2554)

ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอรับ การฝึกอบรม การทำวิจัย เพิ่มทักษะ หรือทบทวน/ฟื้นฟูความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะเวลา 1-6 เดือน โดยผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 โครงการหลักของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อในชั้นต้นต่อยูเนสโก จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร(ในส่วนของ fellowship) และส่งทางไปรษณีย์มาที่

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 02-628-5646 ต่อ 119

ดาว์นโหลดใบสมัคร : http://www.moe.go.th/moe/upload/news10/FileUpload/15258-8562.pdf

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/ToeflThailand/2010/01/22/entry-2

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ