United World Colleges มอบทุนเรียนต่อยุโรป-แคนาดา

องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC) กำลังเปิดรับสมัครเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
หน่วยที่ 1 ศึกษาที่ Lester B. Pearson UWC of the Pacific เมือง Victoria รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอด หลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 97,600-129,600 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 2 ศึกษาที่ UWC of the Adriatic เมือง Dunio ประเทศอิตาลี จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 63,480 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 3 ศึกษาที่ Red Cross Nordic UWC เมือง Flekke ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 334,200 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 4 ศึกษาที่ Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 307,550 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 5 ศึกษาที่? UWC-U.S.A. เมือง Montezuma รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 418,750 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 6 ศึกษาที่? UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 1,237,425 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

หน่วยที่? 7 ศึกษาที่ UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโควตาการศึกษาจำนวน 1 ที่นั่ง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นเงินประมาณ 2,409,750 บาท ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับแต่ละปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นผู้มีอายุระหว่าง 16-18 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 (เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2535-31 สิงหาคม 2537)
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่……..และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติ)
4.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
5.เป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

การรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอดูรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ ายแนะแนวของโรงเรียน และศูนย์เครือข่ายสำนักงาน ก.พ. ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และศูนย์แนะแนวการศึกษา สยามสแควร์ และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

หลักฐานและเอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.หนังสือรับรองของโรงเรียน (ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด)
3.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด)
4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกเทอม จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6.ค่าธรรมเนียมคัดเลือกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวน 100 บาท โดยให้ผู้สมัครซื้อไปรษณีย์ธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมคัดเลือก 100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต กทม. 10300 ชื่อผู้รับเงิน สำนักงาน ก.พ. (ไม่รับเงินสด ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนาคาร)

เงื่อนไขการรับทุน
1.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยวิทยาลัยในเครือองค์การฯ ส่วนหนึ่ง และอาจจะได้รับจากคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศ ไทยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีข้อผูกพัน ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน ประเทศไทยในปีการศึกษาที่จบนั้นไม่ทัน จะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการศึกษาของสหสากลวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายน ฉะนั้น ผู้สนใจจะสมัครคัดเลือกจะต้องตัดสินใจโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อน สมัคร เพราะหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์ในภาย หลังจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยได้
2.ในกรณีที่มีทุนจากวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย ประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ
3.ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การรับทุนในหน่วยใด คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย ประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปและได้สมัครทุนหน่วยนั้นไว้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนนั้นแทน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ ใช้ในการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ