United World Colleges (UWC) ให้ทุนการศึกษานักเรียนไทย ประจำปี 2553

องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC) ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า องค์การสหสากลวิทยาลัยเป็นองค์การทางการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ โดยให้การศึกษาเป็นพลังช่วยรวมประเทศและชนเชื้อชาติ ต่างๆ ให้มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมเด็จพระราชินี นอร์อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดนเป็นประธาน และมี นายเนลสัน เมนเดลา อดีตประธานาธบดีของประเทศแอฟริกาใต้เป็นประธานกิตติมศักดิ์

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนให้ ไปศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี (ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ แต่ละปีการศึกษา) ดังนี้

หน่วยที่ 1 ศึกษาที่ Lester B. Pearson UWC of the Pacific เมื่อง Victoria รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 97,600-129,600 บาท

หน่วยที่ 2 ศึกษาที่ UWC of the Adriatic เมือง Dunio ประเทศอิตาลี 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มฯ 63,480 บาท

หน่วยที่ 3 ศึกษาที่ Red Cross Nordic UWC เมือง Flekke ประเทศนอร์เวย์ 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มฯ 334,200 บาท

หน่วยที่ 4 ศึกษาที่ Li Po Chun UWC of Hong Kong ฮ่องกง ประเทศจีน 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มฯ 307,550 บาท

หน่วยที่ 5 ศึกษาที่ UWC-USA เมือง Montezuma รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มฯ 418,750 บาท

หน่วยที่ 6 ศึกษาที่ UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales ประเทศอังกฤษ 1 ทุน มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มฯ 1,237,425 บาท

หน่วยที่ 7 ศึกษาที่ UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโควต้าการศึกษา 1 ที่ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,409,750 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-18 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 (เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2535-31 สิงหาคม 2537) กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีสุขภาพและพลามันสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนไทยได้รับทุนการศึกษาแล้ว จำนวน 104 คน สำหรับหลักสูตรที่เรียนมีระยะเวลา 2 ปี ประทศไทยได้เทียบความรู้ให้เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่เรียนจบมีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ศูนย์แนะแนวการศึกษา สยามสแควร์ สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.ทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0004171

แหล่งที่มาของข่าว มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ