University for peace มอบทุนป.โท เรียน 2 ประเทศ

มูลนิธินิปปอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ University for peace (UPEACE)

ซึ่งตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชีย เป็นระยะเวลา 19 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ (UPEACE) สาธารณรัฐคอสตาริกา


การศึกษาดังกล่าวจะแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2552
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ช่วงที่ 2 เดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553
หลักสูตรการศึกษาเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ สาธารณรัฐคอสตาริกา
ช่วงที่ 3 เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2553 หลักสูตรการศึกษา
การสร้างสันติภาพ/จิตวิทยาสันติภาพในเอเชีย ความมั่นคงของมนุษย์ การเตรียมการฝึกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์
ช่วงที่ 4?เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2553 การฝึกปฏิบัติงาน
ในองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะจัดส่งวิทยานิพนธ์แทนการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการสมัครขอทุน
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน
2. ใบแสดงผลการเรียน (ระบุสาขาการศึกษา) ระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยจะต้องส่งพร้อมกับใบแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ของสถาบันยืนยันด้วย
3. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จำนวน 3 ฉบับ
4. ประวัติส่วนตัว
5. เหตุผลการสมัครขอรับทุน

6. ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL แบบกระดาษคำตอบ 400 คะแนน แบบคอมพิวเตอร์ 120 คะแนน หรือแบบอินเทอร์เน็ต 70 คะแนน
7. หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงิน
8. รูปถ่าย (ปัจจุบัน) ขนาดเท่ากับหนังสือเดินทาง หรือ 2×2 นิ้ว จำนวน 6?รูป
9. แบบฟอร์มวีซ่าสาธารณรัฐคอสตาริกา

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทุน
1. ฟรีค่าเล่าเรียน
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
3. ค่าเดินทาง
4. อุปกรณ์การเรียน


วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2008

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.upeace.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ