University of Birmingham มอบทุนปริญญาโทมูลค่ากว่า 500,000 บาท เรียนต่ออังกฤษ

กลับมาพบกับข่าวทุนเรียนต่อต่างประเทศ...