University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทุนการศึกษา

University of New Haven เปิดสอนหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งในสายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรทีมีความชัดเจน จึงกล่าวได้ว่าแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ บริการจัดหางาน โอกาสในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสำหรับผู้ใหญ่และคนที่ทำงานแล้ว ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการศึกษาที่ UNH

UNH ได้สร้างบรรยากาศของการเป็นผู้อยู่อาศัยร่วมกัน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้ในหลักสูตรร่วม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกของความเป็นชุมชนได้ สนใจสมัครเรียนหรือ

ทุนการศึกษาจำนวน $9,000 ต่อปีสำหรับนักศึกษาที่มีผล GPA 3.0/4.0 และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตรงตามที่กำหนด(สามารถขอต่อเนื่องได้ หากมีผล GPA 3.0/4.0 ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ UNH)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประจำประเทศไทย Key Education 02 6567130 หรือ Info@keydeucation.co.th www.keyeducation.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ