‘ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์’ ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อป.ตรีที่ต่างประเทศ ประจำปี 2564

น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังจะจบการศึกษาสมัครด่วน! กับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้

– เศรษฐศาสตร์

– การเงิน

– บัญชี

– คอมพิวเตอร์

– คณิตศาสตร์

– กฎหมาย

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการ ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

– ไม่สอบตกในวิชาหนึ่งวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีศีลธรรม และความประพฤติดี

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใดๆ ของหน่วยงานอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

– 100 บาท

– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

– ชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar2.ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ