รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน “กองทุนเอกอัครราชทูต เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2564

กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก (World Monuments Fund) และ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยฝึกงานประจำปี 2564

ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservation หรือ AFCP)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– มีสัญชาติไทย

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และยังเหลือภาคการศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาค ก่อนสำเร็จการศึกษา

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวกับศิลปะ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์

– มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.80

– มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้

– สามารถทำงานกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานบนที่สูงบนนั่งร้านได้

 

ทักษะที่จำเป็น:

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้

– มีทักษะการแก้ไขรูปภาพเบื้องต้น

– มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook, Line และ Instagram

– มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานโดยอิสระและทำงานเป็นกลุ่มได้ดี

– มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้

– มีทัศนคติที่ดีและเปิดกว้างกับทุกๆ งาน

 

วิธีสมัคร:

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน และบัตรประจำตัวประชาชน มาที่อีเมล afcpwatchai@gmail.com

โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมตั้งชื่ออีเมลด้วยข้อความต่อไปนี้ “2021 AFCP Wat Chai Intern Program – ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร”

*หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการหรือไม่ ผู้ต้องการสมัครสามารถส่งคุณสมบัติสั้น ๆ เพียง 1 ย่อหน้า มาให้พิจารณาเบื้องต้นได้ที่อีเมล afcpwatchai@gmail.com ก่อนหมดเขตรับสมัคร

** ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ