WingSpan เปิดรับสมัคร Customer Services Agent ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ค่าตอบแทน:

รายได้ 19,000 บาท/เดือนขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. เพศชายหรือหญิง

3. เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

4. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

5. อายุไม่เกิน 26 ปี

6. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

7. TOEIC 500 ขึ้นไป

8. มีทักษะในการสื่อสารดี

9. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร 3 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์วิงสแปน)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบติดใบสมัคร

3. ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript+ใบรับรอง) จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

7.สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

8. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร Walk-in ด้วยตนเอง

 

ปิดรับสมัคร:

11 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

WingSpanTG

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ