Yono Gakuin ให้ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน รวม 480,0000 เยน

เขียนเรียงความชิงทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน เทอมล่ะ 120,000 เบน (ปีล่ะ 240,000 เยน) สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ภาคเรียนเดือนเมษายน 2010

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายขึ้นไป
– เป็นผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Yono-Gakuin ภาคเรียนเดือนเมษายน 2010

2.วิธีการคัดเลือก
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องเขียนเรียงความส่ง
– หัวข้อ สิ่งที่ฉันอยากทำในญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่นที่มองเห็นจากเมืองไทย หรือ ตัวของฉันอีก 10 ปี ข้างหน้า ( ทุกหัวข้อควรกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วส่งผลดีกับผู้เรียน )


– เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจำนวน 400 ตัวอักษรขึ้นไป หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 200 คำขึ้นไป ( กระดาษแบบใดก็ได้ )
– พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัครและเรียงความ โดยอาจารย์จากโรงเรียนลงความเห็นว่า ผู้สมัครมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการเรียนสูง

3.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครของโรงเรียน ประวัติการศึกษาและการทำงาน Download ได้ที่นี่
– รูปถ่าย 1 ใบ

4.ทุนการศึกษา
นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมละ 120,000 เยน ( ทุก ๆ 6 เดือน )

5.ระยะเวลาในการให้ทุน : 6 เดือน – 2 ปี ( เทอมละ 120,000 เยน รวม 2 ปี = 480,000 เยน )

การสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
Jeducation ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร.0-2267-7726 ต่อ 101-104

ปิดรับสมัคร : วันที่ 20 ตุลาคม 2552
แจ้งผลผู้ที่ได้รับทุน : วันที่ 23 ตุลาคม 2552

ที่มา : http://www.jeducation.com/THAI/seminar/yonoseminar/scholarship/april2010.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ