ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษาและอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

มาร่วมสร้างผลงานให้ก้องโลก บนเวทีการประกวดระดับประเทศที่สามารถต่อยอดและต่อโอกาสไปยังระดับนานาชาติได้

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต : Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality” ชิงทุนสนับสนุน ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

 

 

คุณสมบัติ:

– ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน

– สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 2562

– ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษานั้นๆ

– ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเท่านั้น

 

โจทย์การประกวด:

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาองค์ความรู้”

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้”

– ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การบูรณาการองค์ความรู้”

 

กำหนดระยะเวลา:

– ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ www.powerofinnovation.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.

– ประกาศผลเข้ารอบ 45 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

– มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ฝ่ายประสานงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
สำนักงานใหญ่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

– คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย โทรศัพท์ : 064-9978836

– E-mail : [email protected]

– Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ