ดย. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Youth Interface with ASEAN Leaders

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders) ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ กรุงเทพมหานคร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 18-25 ปี สัญชาติไทยตามทะเบียนราษฎร์ของราชการ

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

3. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์

4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

5. สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร Youth Interface: ขนาด 57 KB

ประกาศรับสมัครเยาวชนฯ: ขนาด 1.52 MB

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ