150 ศัพท์แสลงในภาษาอังกฤษ ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

ยุคปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Social Media มากขึ้น...