ก.พ. คัดมอบทุน สาขาเคมี ปริญญาโท-เอก

สาขา เคมี ระดับปริญญาโทเอก หรือเอก จำนวน 1 ทุน ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในทวีปยุโรป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นปี สุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก) ปริญญาโท (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) ทางเคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด

2. กำลังศึกษาชั้นปี สุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.75

3. ปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.50

ตามความต้องการของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาในสาขา เคมี จำนวน 1 ทุนระดับปริญญาโทเอก หรือเอก ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในทวีปยุโรป

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ