ก.พ. คัดมอบ 193 ทุนรัฐบาล ประจำปี 2552

กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)...