ก.พ. คัดมอบ 193 ทุนรัฐบาล ประจำปี 2552

กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2552

ประเภทและจำนวนที่ให้ทุน
ทุนก.พ.ระดับปริญญา จำนวน 17 ทุน
ทุนตามความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 161 ทุน
ทุนสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 4 ทุน
ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จำนวน 6 ทุน
ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติจำนวน 5 ทุน (รับสมัครถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามทีกำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่
– ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
– ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่
http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
http://stscholar.nstda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ