กระทรวงพลังงาน มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. กระทรวงพลังงานมีความประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน สนพ. จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปี 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

คุณสมบัติของหน่วยงานทำวิจัย
1.เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุในการมุ่งค้าหากำไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2.บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
3.กรณีงาน/โครงการที่ยื่นขอรับทุน ได้รับจากแหล่งทุนอื่นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุนอื่นด้วย โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวันที่ 30 มิถุนายน 2553

เอกสารการสมัคร
1.บทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณทั้งโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน และระเบียบวิธีวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้า และไม่เกิน 2 หน้า
2.รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

-แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
-ชื่อโครงการโดยอ้างอิงตามหมวดที่กำหนดไว้ในประกาศ
-รายชื่อคณะผู้ดำเนินการวิจัยและตำแหน่งในโครงการ (ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด)
-วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) และเอกสารอ้างอิง
-ระเบียบวิธีวิจัย ให้แสดงการวางแผนการวิจัย และลำดับขั้นตอนการวิจัย
-ขอบเขตของการวิจัย
– อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
-งบประมาณ และตารางแสดงภาระงานของบุคลากรตามกิจกรรมในโครงการ
3.ประวัติของนักวิจัยโดยให้ใส่ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของ โครงการพร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกท่าน
4.ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา จำนวน 5 ชุด และไฟล์เอกสารในรูปของ PDF จำนวน 1 สำเนา โดยส่งมาที่

กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

สำหรับทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ? มีวงเงิน 44 ล้านบาท และทุนวิจัยอีก 10 ล้านบาท? ทุนการศึกษาต่างประเทศสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และทุนในประเทศสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

รายละเอียดทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและอนุรักษ์พลังงาน ,ทุนการศึกษาในประเทศ และทุนต่างประเทศดูได้จาก?? http://www.eppo.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ