กองทุน Shell มอบทุนให้เปล่า ป.โท-เอก

กองทุน Shell Centenary Scholarship Fund มอบทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน แต่ความประสงค์ที่ระบุชัดเจน ต้องกลับประเทศของผู้รับทุน และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษา ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

การมอบทุนจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีผลตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

หลักสูตรที่ให้ทุนในแต่ละมหาวิทยาลัย

University of Cambridge ให้ทุนสาขา

– Social Science

– Economics

– Environment & Development

– Finance and Business Administration

– Applied Science & Technology

– Mathematics & Computing

– Engineering

– Law

ขณะที่ Delft University of Technology ให้ทุนสาขา

– Applied Science & Technology

– Mathematics & Computing

– Engineering

– Law

ส่วน Durham University ให้ทุนสาขาเดียวกับ University of Cambridge ยกเว้นสาขา Mathematics & Computing

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ไม่เป็นผู้ถือสัญชาติและมีภูมิลำเนาในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
– ผู้สมัครต้องไม่มีความประสงค์จะตั้งรกรากเป็นการถาวรในประเทศที่ได้ไปศึกษาต่อ ตลอดจนต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาประเทศของตนต่อไป
– มีความประสงค์ที่จะศึกษาในสาขาวิชาอันจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติของตนต่อไป – มีคุณวุฒิและความสามารถด้านวิชาการเป็นเลิศ เช่น ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเทียบเท่า
– มีทักษะด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
– ไม่เคยเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ มาก่อน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

เว็บไซต์: http://www.shellscholar.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ