คณะบัญชีจุฬาฯ มอบทุนการศึกษา ป.โท-เอก ต่างประเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบทุนพัฒนาวิชาการ เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553

สาขาที่ให้ทุนการศึุกษา
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันชีวิต) 2 ทุน
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันวินาศภัย) 1 ทุน
-สาขาวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย 1 ทุน

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นบุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร


ยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2552
เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดและขอรับสมัคร/หนังสือให้คำรับรอง
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร/หนังสือให้คำรับรอง ได้ที่เว็บไซต์
http://www.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=41:2009-09-18-04-09-22&catid=1:announcement&Itemid=7

สามารถเลือกสมัครสอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-218-5773

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ