คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ให้ทุนปริญญาโท-เอก 200 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์? จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 200 ทุนฟรี 1 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2552

มติในที่ประชุมกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้ทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาโท 150 ทุน และปริญญาเอก 50 ทุน ในทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรสหภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย? ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จากหน่วยงานใดๆ

นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 52,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ส่วนในปีการศึกษาต่อไป ศ.ดร.สุพจน์? หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เชื่อว่าด้วยศักยภาพของอาจารย์และนิสิตที่ผ่านการคัดกรองเข้ามาจะสามารถหา ทุนวิจัยต่อไปได้ เมื่อรวมกับทุนอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์มีอยู่แล้ว จะสามารถจัดสรรทุนให้กับนิสิตที่ต้องการเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ได้กว่า 300 ทุน

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชา? ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์? 0-2218-5144, 0-2218-5158 ภาควิชาเคมี 0-2218-7583, 0-2218-7599 ภาควิชาเคมีเทคนิค 0-2218-7521 ภาควิชาชีววิทยา 0-2218-5259, 0-2218-5260, ภาควิชาฟิสิกส์ 0-2218-7545, 0-2218-7551, ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 0-2218-5487, 0-2218-5497, ภาควิชาธรณีวิทยา 0-2218-5457, 0-2218-5441, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 0-2218-5192, 0-2218-5183

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 0-2218-5396, ภาควิชาชีวเคมี 0-2218-5419, 0-2218-5424,

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ 0-2218-5061, 0-2218-5557, ภาควิชาจุลชีววิทยา 0-2218-5072, 0-2218-5090, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ 0-2218-5580 และภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 0-2218-5517, 0-2218-5522

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่ออาจารย์หัวหน้าภาควิชาได้? สามารถฝากรายละเอียดส่วนตัว เช่น ภาควิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อกลับได้ที่ scicupr@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ