ตลาดหลักทรัพย์ มอบทุนการศึกษาฟุลไบรท์

สำหรับปีการศึกษา 2010 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับทางมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟุลไบรท์-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Operation Research and Financial Engineering

ทุนสาขานี้ครอบคลุมในเรื่องของค่าเล่าเรียนฟรี ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าประกันชีวิต และค่าตั๋วเดินทาง

จากประเทศไทย ไปสหรัฐอเมริกา และหากว่า ผู้รับทุนมีผลการเรียนที่ดี ก็อาจจะมีโอกาสได้รับทุนในด้านอื่น ๆ จากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ส่วนของการคัดเลือกผู้สมัคร จะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอย่างเข้มงวด โดยจะพิจาณาเป็นรายบุคคลด้วยความโปร่งใส ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติของทางมูลนิธิ นับตั้งแต่มอบทุนการศึกษาโครงการนี้มา ที่มุ่งเน้นการคัดสรรบุคคลเข้ารับทุนโดยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย สุขภาพดี และยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของฟุลไบรท์ มาก่อน
2. วุฒิปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
3. จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0
4. คะแนน TOEFL 213 สำหรับข้อสอบแบบกระดาษคำตอบ iBT อย่างน้อย 80 โดยผลการสอบจะต้องอยู่ระหว่าง มีนาคม 2007 และ กุมภาพันธ์ 2009
5. สอบสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2009 เป็นต้นไป

2.การสมัครจะต้องประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
– ใบสมัครจำนวน 4 หน้า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับ ถ่ายเอกสารเพิ่มอีก 3 ชุด
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับ การรับรองจากทางมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด
– สำเนาใบผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด (ไม่รับใบพริ๊นต์จากเว็บไซต์ของ ETS)
– จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ ที่ปิดผนึกซองจดหมายอย่างเรียบร้อย

3. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือว่าส่งด้วยตัวเอง ไปยังที่ทำงานของมูลนิธิ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 20 เมษายน 2009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02-285-0581
Mr. Chatchai Ugsornsilp ต่อ 106
Mr. Cheewarat Kaewsangkwan ต่อ 107

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ