US & Canada Scholarship

สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จัดงานทุนการศึกษาสู่อเมริกาและแคนาดา หรืองาน US & Canada Scholarship Fair 2009 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-13.00 น.? ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารใหม่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้าม? NBT)

ทุนที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อทุกคณะในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ อเมริกา ได้แก่ Texas A&M University-Corpus Christi, Eastern University, McNeese State University, West Texas A&M University, Western Kentucky University, Murray State University, University of North Texas, Jackson State University และมหาวิทยาลัยในแคนาดา คือ Trinity Western University ทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก ก.พ.


มูลค่าทุน

Texas A&M University (www.tamucc.edu)
– ปริญญาตรี $26,688 ปริญญาโท $10,008

McNeese State University (www.mcneese.edu)
– ปริญญาตรี $20,242 ปริญญาโท $12,132

Eastern University (www.eastern.edu)
– ปริญญาตรี $25,620 ปริญญาโท $6,964

Western Kentucky University (www.wku.edu)
– ปริญญาโท $16,600

Murray State University (www.murraystate.edu)
– ปริญญาตรี $4,000 ปริญญาโท $11,428.56

University of North Texas (www.unt.edu)
– ปริญญาเอก $6,004

Jackson State University (www.jsums.edu)
– ปริญญาเอก $17,728

Trinity Western University (www.twu.ca)
– ปริญญาตรี C$1,500

เงื่อนไขหลักของทุนจะมอบให้กับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับสถาบัน ESLI หรือ English as a Second Language International อย่างน้อย 1 level ยกเว้น Murray State University, University of North Texas และ Jackson State University ที่กำหนดไว้เพียงการลงทะเบียนเรียนแบบ Full- Time

อย่างไรก็ดี ภายใต้เงื่อนไขการรับเข้าเรียน ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESLI) ใน level ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL ซึ่งส่วนใหญ่ระบุไว้ใน level 3 จะมีเพียง Murray State University ระบุ level 6 และสอบ Exit Examination ให้ได้ตามคะแนนที่กำหนด หรือ Trinity Western University ที่กำหนดให้มีความรู้ภาษาอังกฤษจาก ESLI ใน level 5

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะที่เปิดสอน เงื่อนไขการสมัครเรียนแบบละเอียด สามารถขอรับเอกสารได้ภายในงาน และพูดคุยกับวิทยากรที่บินมาจากต่างประเทศโดยตรง

ในวันนั้น รศ.สุขุม นวลสกุล ศิษย์เก่าจาก West Texas A & M University จะมาเล่าให้ฟังว่า? ทำไม North America จึงเป็นดินแดนแห่งโอกาสของการเรียนรู้? รวมทั้งศิษย์เก่าที่ได้รับทุนมาร่วมพูดคุยในงานด้วย

งานเดียวกันนี้ สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว จะไปแนะนำโครงการ English & Chinese Summer Camp 2009 in Burapha University สำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ESLI ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื้อ

สอบถามรายละเอียดของงาน โทร.0-2732-3539, 0-2374-4009
www.cgithai.com E-mail:[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ