ทุนก.พ.ศึกษาต่อป.โท-เอกรัสเซีย

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

จำนวน 3 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่
สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา
1. Moscow State University
2. Saint-Petersburg State University

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
2. ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หน่วยที่ 2 ไปศึกษาสาขาวิชา Russian Studies ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุนการศึกษา
สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา
1. Moscow State University
2. Saint-Petersburg State University

หน่วยที่ 3 ไปศึกษาสาขาวิชา Music ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุนการศึกษา
สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา
1. Moscow State Conservatory
2. Saint-Petersburg State Conservatory

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ (สากล) ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
2. ปริญญาโทสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ (สากล) ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรม และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัครดูเพิ่มเติมได้จาก
http://scholarship.ocsc.go.th/Doc/Fund52/02_20090709_01.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ