ทุนการศึกษากาญจนภิเษกระดับปริญญาโท-เอก SIIT ธรรมศาสตร์

ทุนกาญจนภิเษกระดับโทเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ โทเอกสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจบตรีโทที่มีผลการเรี ยนระดับดี (ตรี 3.00 ขึ้นไป โท 3.60 ขึ้นไป)

ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์? วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิจัยต่อไปนี้

(1) Data Mining
(2) Text Mining
(3) Machine Learning
(4) Speech Recognition
(5) Speech Synthesis
(6) Natural language processing
(7) Networking

(8) Image Processing


ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มโดยไม่จ่ายค่าเล่าเรียน พร้อมมีเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่ง

ผู้สนใจติดต่อ
ฝ่ายประสานงาน คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) Ext. 2015, 2018

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ