ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี-โท-เอก

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (รุ่นที่ 2)โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2553

ระยะเวลาการรับสมัคร
วันที่ 17 สิงหาคม ? 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ทางไปรษณีย์
หรือทางออนไลน์ (เฉพาะศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย
2. มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ในสาขาที่โครงการกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยไม่ลาออก และ/หรือเปลี่ยนสถาบันในระหว่างการศึกษาในแต่ละระดับ


ทั้งนี้ในระหว่างที่กำลังจะจบในแต่ละระดับปริญญา จะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นของภาคการศึกษาถัดไป (ปริญญาตรี โท และเอกไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเอกเดียวกัน หรือต้องเป็นสถาบันเดียวกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆของทุนการศึกษานี้สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/ทุนเรียนดี%2053/ประกาศรับตรี-โท-เอกรุ่น2%20ปี53แก้ไข-10สค52.pdf

การติดต่อหรือส่งเอกสารให้ใช้ตามที่อยู่และ/หรือเว็บไซต์ต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5053-4
Fax: 02-354-7143
เว็บไซต์: www.sc.mahidol.ac.th/sced
Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ