ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี DAAD Scholarship 5 ประเภท

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดย ประกาศให้ทุนการศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2553/2554 จำนวน 5 ประเภท
ซึ่ง เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาของประเทศเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการในการประกาศให้ทุน และให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี โดยล่าสุดได้ประกาศเรื่องทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาต่อไปคือ 2553/2554 หรือ 2010/2011 ซึ่งมีประเภททุนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.German Post-Graduate Scholarships 2009/2010
เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มาแล้วไม่เกิน 6 ปี กรณีเป็นนักศึกษาปริญญาเอก จะต้องเริ่มเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และกรณีการทำวิจัยหลังปริญญาเอกจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่ เกิน 4 ปี? สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสาขาทางการแพทย์ จะต้องมีผลการศึกษาระปริญญาโทในระดับดี ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน(ประมาณ 715-975 ยูโรต่อเดือน) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเตรียมตัว (initial allowances) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนภาษาเยอรมัน ในหลักสูตรเร่งรัด ณ สถาบันเกอเช่ กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทาง


2.Sandwich-System
เป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ ไทยและเยอรมันตามระยะเวลาที่กำหนด ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย
3.Researcher Stays for University Academics and Scientists(1-3 เดือน)

4.Study Scholarships for Law Students
โปรแกรม ให้ทุนนี้ เปิดโอกาสให้เฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองปฎิบัติหน้า ที่อยู่

5.Re-Invitation Programmes for Former DAAD Scholarship Holders
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
www.bangkok.diplo.de พร้อมยื่นเอกสารการสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำ ประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552

ที่มา http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/597.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ