ทุนการศึกษาปริญญาเอก DAAD Scholarships 2010/2011

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำ ประเทศไทย แจ้งว่า The German Academic Exchange Service (DAAD) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา German Post-Graduate Scholarships ให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย และทุนการศึกษา SANDWICH-SYSTEM ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2010/2011

คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา German Post-Graduate Scholarships 2010/2011
1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม
3. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ควรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 6 ปี
ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 4 ปี
4. ผู้สมัครสาขา Medicine จะต้องแนบ Medical Science Degree, Registered License to Practice Medicine in Thailand, and Certificate of Proficiency ด้วย
5. ผู้สมัครสาขา Dentistry จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี


คุณสมบัติผู้สมัครทุนการศึกษา SANDWICH-SYSTEM
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก
2. ผู้สมัครต้องทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตน
3. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ

DAAD จะมอบทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 700-1,000 เหรียญยูโร (ประมาณ 35,000-47,000 บาท) ค่าเดินทางไป-กลับ (เยอรมนี-ไทย) ค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.daad.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=1

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ