ทุนการศึกษาปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship

UGC -Hong Kong PhD Fellowship Scheme
เพิ่งเริ่มก๋อตั้งในปี 2009 โดย the Hong Kong Research Grants Council (RGC) ซึ่งมีจุุดม่งหมายที่จะเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษา ที่มีศักยภาพ ทั่วโลก เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และมีทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประมาณ 135 ทุน ใน Hong Kong?s institutions

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรเต็มเวลา ใม่ว่าจะเป็นผู้สมัครในประเทศใด เชื้อชาติ วัฒนธรรม ที่แตกต่างหลากหลายเพียงใด ก็สามารถมีสิทธิสมัครได้ โดยผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเ่ด่น และมีผลการเรียนในระดับดี ผลงานการวิจัย ความสามารถในการสื่อสาร และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความเป็นผู้นำ

ทุนการศึกษา
– ค่าใช้่จ่ายรายเดือน HK$20,000 (approximately US$2,600)
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อประชุมหรือทำวิจัย HK$20,000 (approximately US$2,600)


จะเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาและรับทุนดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2009 ถึง 1 ธันวาคม 2009

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

ด้วย Prof. Ying-Shing Chan, Professor of Hong Kong University จะมาให้ข้อมูลทุน The Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme ในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตที่สนใจสามารถมารับฟังข้อมูลในวันและเวลาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ