ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก ประเทศฟิลิปปินส์

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรศาสตร์ชของซีมี โอ (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ประเทศไทย ประำจำปีการศึกษา 2554-2555 ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติ โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ SEARCA ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. ใบสมัครขอทุน จำนวน 2 ฉบับ
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
3. Transcrip ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
4. หนังสือรับรองการจ้างงาน


5. ความคิดเห็นของผู้สมัครต่อเรื่องการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6. แผนการศึกษาของผู้สมัึครว่าประสงค์จะศึกษาวิชาเอก/โท สาขาใด และจะศึกษาวิชาใดบ้าง 1 ชุด (ภาษาัอังกฤษ)
7. เึค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
8. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
9. ใบรับรองแพทย์
10. คะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า 1 ชุด

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัครถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาโดยปริยาย โดยดาวน์โหลดใบสมัึครที่เว็บไซต์ http://www.searca.org

ที่มา http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/755.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ