ทุนการศึกษามูลนิธิมัตซูมาเอะ เรียนฟรีประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิมัตซูมา เอะ? (The? Matsumae? International? Foundation)? ของประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนที่มาจากการบริจาคของชาวญี่ปุ่น ที่แสดงความเคารพต่อ Dr.Shigeyoshi Matsumae และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใจบุญในรูปแบบบริษัทหรือองค์กร ที่ชื่นชอบแนวความคิดของผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ทุนประจำปี? 2010 มอบทุนแก่ผู้สนใจจากทั่วโลกในการเดินทางไปศึกษาวิจัยยังประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาเดือนเมษายน? 2010 เดือนมีนาคม 2011 โดยเป็นทุนสำหรับผู้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2009

ทุนนี้เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้หรือนักวิชาการระดับปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า??? 2?? ปี?? ในการสมัครชิงทุนของมูลนิธิมัตซูมาเอะ?? (The Matsumae? International? Foundation)? เพื่อไปศึกษาวิจัยในช่วงเวลาระหว่าง? 3-6 เดือน? ณ แดนอาทิตย์อุทัย โดยผู้ให้ทุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่าง นับตั้งแต่ค่าเครื่องบินไป-กลับ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

ทุนของมูลนิธิ? Matsumae? นี้เป็นทุนที่ต้องการทำให้ความขัดแย้งในสังคมโลกลดลง? ตามมูลฐานของปัญหา? 3? ประการ ที่มีผลต่อการเกิดปัญหาของโลก คือเรื่องของการขาดแคลนพลังงาน การขาดแคลนอาหาร และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลก
จากการที่ญี่ปุ่นเคยมีประสบการณ์อันปวดร้าวของสงครามโลกครั้งที่? 2? ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะขัดขวางความพยายามใด ๆ ที่จะใช้กำลังทหารในการแก้ปัญหา แทนการใช้สันติวิธีเหมือนในอดีต?? แต่สิ่งที่ปรากฏในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่เป็นประเทศอุตสาหกรรม Matsumae ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า คนญี่ปุ่นจะพยายามใช้ความจริงในในการแก้ปัญหาเหล่านี้?? และศึกษาหาหนทางในการสร้างสันติภาพ? ความเจริญก้าวหน้า บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันในระดับนานาชาติทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มีการให้ทุนการศึกษาวิจัยขึ้นมาเพื่อเชิญผู้ทรงความรู้ รุ่นใหม่ไฟแรงที่เข้าใจในปรัชญาของมูลนิธิ? มีผลงานการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ยอมรับมาร่วมทำวิจัยในญี่ปุ่นอย่างแท้จริง? อันจะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์แห่งความจริงใจ และมิตรภาพระหว่างชาติ ซึ่งจะส่งผลไปสู่สันติภาพของโลกอีกทอดหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน
-ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับ Doctorate Degree หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 2? ปี นับตั้งแต่ได้รับ Master Degree หรือได้รับการยอมรับจากมูลนิธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เทียบเท่า
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ในวันที่ทำการสมัคร
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือภาษาญี่ปุ่นที่ดีพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานวิจัยต่าง ๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น
-ต้องไม่เคยไปตั้งถิ่นฐาน หรืออาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อน และต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาจากประเทศของตน โดยการส่งทางไปรษณีย์ติดดวงตราไปรษณียากรเท่านั้น ไม่รับทางแฟกซ์ หรืออีเมล์
-เป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนของ Matsumae มาก่อน และเมื่อสำเร็จการทำวิจัยตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ได้ทุนจะต้องเดินทางกลับประเทศของตน

สาขาและเวลาที่ทำการศึกษาวิจัย
มูลนิธิ?? Matsumae?? ให้ความสำคัญกับการศึกษาทำวิจัยเกี่ยวกับสาขาดังต่อไปนี้ คือ Natural Science, Engineering และ Medicine โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จะได้รับเชิญไปญี่ปุ่น ในช่วงเวลาระหว่าง? 3-6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2008 ถึงเดือนมีนาคม 2009 เท่านั้น โดยจะไม่มีการยืดหรือขยายเวลาออกไปแต่อย่างใด
ผู้ได้รับทุนจะได้รับจดหมายแจ้งกำหนดเวลาตายตัวของการใช้ทุนในการทำวิจัย? ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับทุนกำหนดไว้ทั้งสิ้น 20 ท่าน
ผู้สมัครขอทุนได้รับอิสระในการเลือกสถาบันที่จะไปทำวิจัยด้วยตนเอง? ไม่ว่าจะเป็นส่วนวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ??? ตลอดจนบริษัทอุตสาหกรรมเอกชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำการวิจัย
เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้?? คือ?? ผู้ขอทุนต้องมีหนังสือรับรองสถานที่ที่จะไปทำการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะส่งใบสมัครขอทุน เพราะทางมูลนิธิไม่สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครในเรื่องเหล่านี้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ทางผู้ให้ทุนจะสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ได้รับทุน?? สำหรับการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น? แต่จะไม่มีการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่มาด้วยหรือครอบครัวของผู้ ที่ได้รับทุนแต่อย่างใด
-ให้เงินเดือน จำนวนเดือนละ 200,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การทำวิจัย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และอื่น ๆ
-มีประกันภัยให้ ทั้งเรื่องการประกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิต หรือเรื่องการรักษาพยาบาล หากมีการป่วยไข้ต่าง ๆ
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในชั้น economy-class ในการเดินทางระหว่างสนามบินที่ใกล้กับบ้านของผู้ได้ทุน มายังสนามบินในกรุงโตเกียว
-เงินก้อน? 300,000? เยน? ทันทีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น เพื่อเป็นเงินที่จะนำไปใช้ในช่วงแรกของการมาอยู่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

สิ่งที่ควรทราบอื่น ๆ
-ต้องเขียนใบสมัครลงในกระดาษขนาด? A4 ด้วยภาษาอังกฤษ หากเขียนภาษาอื่นจะโดนถอนสิทธิ์
-ไม่มีการส่งใบสมัครทางอีเมล์ หรือแฟกซ์
-ในการคัดเลือกผู้สมัคร ทางมูลนิธิ Matsumae จะดำเนินการโดยคณะกรรมการการคัดเลือกพิจารณาจากวุฒิการศึกษา?? ตลอดจนความเยี่ยมยอดของโครงการวิจัยที่เสนอมา?? ซึ่งโดยปรกติจะใช้เวลาในการกลั่นกรองผู้สมัครเป็นเวลาหลายเดือน???? เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะแจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้สมัครโดยตรงประมาณ ปลายเดือนธันวาคม 2009
-ผู้ที่ได้รับจดหมายแจ้งว่าผ่านการคัดเลือก?? จะต้องตอบกลับไปในเรื่องของวันเวลาที่แน่นอนในการไปศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น
ผู้สนใจสามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้? The? Matsumae International? Foundation? 4-14-46,? Kamiogi, Suginamiku, Tokyo 167-0043 Japan Fax: +81-3-3301-7601? หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.matsumae-if.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ