ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยรัฐบาลนิวซึแลนด์

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS) รัฐบาลนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ชิงทุนระดับปริญญาเอกโดยศึกษาในรูปแบบการวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2553

นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษา และ ทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าวจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี

มูลค่าทุนการศึกษา
1.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี)
2.ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์)
3.ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์)
4.ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์)
5.และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์)

ทั้ง นี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง

ทุน NZIDRS สะท้อน ให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการกระชับความสัมพันธ์ทาง การศึกษากับประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาเพื่อบรรลุผล แห่งความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับโลก ดังนั้น การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นการส่งผ่านความเป็นเลิศไปสู่ภูมิภาคอื่น และอีกทางหนึ่งก็เป็นการนำสุดยอดองค์ความรู้จากประเทศอื่นมาแลกเปลี่ยนกัน กับนิวซีแลนด์?

สำหรับทุน NZIDRS ผู้สมัครต้องมีเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ?A? หรือ เทียบเท่านับถึงวันที่สมัคร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาทุนวิจัย ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถแสดงหลักฐานการติดต่อกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องของสถาบันที่ตนสนใจเข้า ศึกษาต่อและหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่เสนอ ประเด็นที่สนใจ และผู้ให้คำปรึกษาระหว่างทำวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่งทั่วประเทศไทย อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่ www.newzealandeducated.com/nzsat หรืออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ