ทุนการศึกษาหอการค้าไทย ป.โท ? เอก ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แข็งแกร่ง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก และระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 ทุน
– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเงิน คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น จำนวน 5 ทุน
– คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer?Based) / 79 (Internet-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
มีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25
นอกจากนี้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาโครงการ Fulbright-UTCC อีกด้วย

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ? 15 กันยายน 2552

การยื่นใบสมัครผู้สมัคร
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้
ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5)
ตั้งแต่เวลา 9.00 ? 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ ? อาทิตย์และวัน นักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/AcademicAffairs/scholarship/scholarship_2552.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ