ทุนการศึกษา กทช.-ม.วาเซดะ เรียนต่อปริญญาโท เอก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ? ประเทศญี่ปุ่น? โดยสนับสนุนให้ส่งบุคลากรของสำนักงาน กทช. หรือบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อในสถาบัน Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS) แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ? ประเทศญี่ปุ่น? โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก

1.ระดับปริญญาโท? ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Relations) โดยเน้นการศึกษาด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication จำนวนไม่เกิน 2 ทุน? โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่? 3 – 28 สิงหาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)
2.ระดับปริญญาเอก? หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ (Doctor of Philosophy Program in International Studies) โดยเน้นการศึกษาในด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication? จำนวนไม่เกิน 2 ทุน โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)


คุณสมบัติเบื้องต้น
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม? วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์? เศรษฐศาสตร์? สถิติศาสตร์? รัฐศาสตร์? พาณิชยศาสตร์และการบัญชี? การเงิน? บริหารธุรกิจหรือการจัดการ? โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3.ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
4.จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (Internet-based) เว้นแต่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
5.เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบ GRE เฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
6.ไม่อยู่ในระหว่างสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น (เว้นแต่จะสละสิทธิ์) หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น? หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุนจากแหล่งอื่น

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศและต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ ครบถ้วนภายในวันที่รับสมัคร? สำนักงาน กทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร? โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และจะรวบรวมเอกสารของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจัดส่งไปยัง มหาวิทยาลัยวาเซดะในนามผู้สมัครของสำนักงาน กทช.? ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวาเซดะจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าศึกษาและ รับทุนดังกล่าว? ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมา ปฏิบัติงานที่สำนักงาน กทช. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศการให้ทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ที่ คุณนฤมลฯ โทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 225 หรือ 566 วันจันทร์ ? วันศุกร์? เวลา 09.30 ? 18.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ