ทุนการศึกษา GE Foundation ปี 2552

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ครอบคลุมค่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ค่าที่พักและค่าอาหาร

ซึ่งมอบต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ไม่รวมภาคภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชา
– การบัญชี
– วิทยาการจัดการ
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– เคมี
– เศรษฐศาสตร์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– ฟิสิกส์
– วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เคมี สิ่งแวดล้อมและสือสารโทรคมนาคม)
4. เป็นผู้มีผลการ เรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการศึกษาปัจจุบัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00(ของคะแนนเฉลี่ย 4.00)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551? ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 3.00 สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ
5. เป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และมีความคิดเป็นผู้นำสามารถช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนได้

ทุน การศึกษามูลนิธิ จีอี อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ
Institute of International Education (IIE) ชั้น 6
อาคารมณียา เลขที่518/3 ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 08-652-0653
Fax: 02-652-0633

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา
ของสถาบันที่ศึกษาอยู่หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่
เว็บไซต์: www.iiethai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ