Mexico Scholarship 2010

ทุนรัฐบาล เม็กซิโก เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลของเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE) ที่มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโทและปริญญาเอก Ph.D. ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ

สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1.The Bilateral Programs – เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ
3. Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก

ประโยชน์ของทุน
– มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโกสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปนและเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน
– หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับคิดเป็น 2.5 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำโดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้

การประกาศผลผู้รับทุน
สำหรับทุนปี 2010 ทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก พร้อมด้วยคณะกรรมการวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2009-28 กุมภาพันธ์ 2010 โดยผลจะส่งไปยังสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศนั้น ๆ

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่รับทุนแล้ว
– ผู้ที่ได้รับทุนต้องไปแสดงตัวยืนยันการได้รับทุน ณ สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศนั้น ๆ โดยทางสถานทูตเม็กซิโกจะเป็นผู้กำหนดวันรายงานตัวเอง
ทุนที่ได้ไม่สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ และไม่สามารถขอเลื่อนไปศึกษาภาคการเรียนอื่นได้
– ผู้รับทุนจะได้รับเอกสารในฐานะนักศึกษา ชนิดไม่ใช่ผู้อพยพจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศนั้น ๆ (นักศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถท่องเที่ยวในเม็กซิโกในฐานะนักท่องเที่ยวได้)
– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องยึดกฎ ระเบียบ ของสถานศึกษาในประเทศเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ทุนการศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที

วันปิดรับสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว

สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2009
ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-285-0995
เว็บไซต์: http://www.sre.gob.mx/tailandia/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ