The Australian Leadership Awards

เชิญชวนนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี และโท เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ของ AusAID ภายใต้ชื่อทุนการศึกษาที่ว่า The Australian Leadership Awards (ALA) โดยทุนนี้ จะเริ่มเปิดรับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน นี้

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้ที่มีศักยภาพที่จะก้าวเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ ในอนาคตทั้งระดับองค์กร และประเทศ รวมไปถึงการมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย แปซิฟิก ด้วย โดยทุนที่มอบให้นี้ จะเป็นทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นเวลา 2 ปี

นอก จากเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นำแล้ว ทุนนี้ยังมีจุดประสงค์ในเรื่องของการที่ผู้รับทุนจากชาติต่าง ๆ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้สายสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย เอง ก็จะได้มีโอกาสประกาศศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับชาวโลกได้รับรู้ด้วย

ใน ส่วนของสาขาวิชาที่เปิดรับทุนนั้น ประกอบไปด้วยการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (รวมไปถึงพลังงานบริสุทธิ์) และ โรคระบาด เป็นต้น โดยทุนนี้จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับกิจการของทหาร เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และขนส่งทางอากาศเลย

สำหรับเรื่องของ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับทุนระดับปริญญาโท และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่สมัครของรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ IELTS ที่ 6.5 หือ TOEFL 580 สำหรับแบบกระดาษคำตอบ 237 สำหรับแบบคอมพิวเตอร์ และ อย่างน้อย 92 สำหรับแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ต

ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ สังคม และสามารถผลักดันนโยบายที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ได้ โดยมูลค่าของทุนโดยรวมสำหรับระดับปริญญาโท ตกประมาณ 150,000 เหรียญออสเตรเลีย และสำหรับระดับปริญญาเอก ประมาณ 300,000 เหรียญออสเตรเลีย (1 เหรียญออสเตรเลีย มีค่าประมาณ 22 บาท)

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสมัครขอรับทุนนี้ จะต้องส่งอีเมล์ แสดงเจตจำนงไปที่ ala@ausaid.gov.au ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ