ทุนการศึกษา HYI-NUS Scholarship

Harvard-Yenching Institute (HYI) ร่วมกับ University of Singapore (NUS) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่อาจารย์ นักวิจัย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ดังนี้

1. HYI-NUS Doctoral Scholarship Program สำหรับ อาจารย์นักวิจัยหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ประสงค์จะเป็นอาจารย์จุฬาฯ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่ NUS และ Harvard University ในสาขา? Anthropology, Archaeology, History (Art History, Economic History Legal History), Linguistics, Literature, Philosophy, Politics Study of Religion, และ Sociology โดยมีระยะเวลาให้ทุนการศึกษา 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นอาจารย์ นักวิจัยหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ประสงค์จะเป็นอาจารย์จุฬาฯ)
2. มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม (เกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท)
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOELF iBT 85, cBT 237, pBT 580 / IELTS 6 ขึ้นไป)

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อเข้ารบการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
2. ใบสมัครทุนการศึกษา HYI
3. ใบสมัคร NUS
4. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
5. ใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองสถานภาพนิสิต
6. ใบแสดงผลการศึกษา
7. ประวัติโดยย่อ (CV)

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง HYI และ NUS พร้อม print out ใบสมัครนั้นมายื่นที่นักงานวิรัชกิจ หมดเขตการรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552

2. Ph.D. Research Scholarships สำหรับ อาจารย์ นักวิจัยหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ NUS ในสาขา Disciplinary (Humanity, Social Sciences และ Cultural Studies in Asia) หรือ Area Studies (Chinese Studies, Malay Studies, Japanese Studies, South Asian Studies และ Southeast Asia Studies)

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครไปยังคณะที่ตนสนใจ ภายในระยะเวลาที่แต่ละคณะเปิดรับสมัคร หมดเขตการรับสมัคร วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2552

ในการนี้ สำนักงานวิรัชกิจขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้อาจารย์, นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจซึ่งสำเร็จการศึกษา จากจุฬาฯทราบทั่วกัน? ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในแต่ละโปรแกรม (พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด) ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/HYI_NUS/HYI.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ