ทุนคปก.- อุตสาหกรรม ปริญญาเอก รุ่นที่11

ทุน คปก. (อุตสาหกรรม) เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนและพัฒนางานวิจัยระดับปริญญาเอก สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดสรรเพิ่มเติมจากทุน คปก. ปกติ จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน ดังนั้นผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน คปก. ปกติแล้ว สามารถได้รับการจัดสรรทุน คปก. (อุตสาหกรรม) ได้อีกในปีเดียวกัน หาก สกว. เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ (อุตสาหกรรม)

ข้อแตกต่างระหว่างทุน คปก. (อุตสาหกรรม) กับ ทุน คปก. ปกติ คือ

1. โจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ

2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก. (อุตสาหกรรม) อาจแตกต่างจากคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก.ปกติได้ โดย คปก. จะให้ความสำคัญต่อประสบการณ์การวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วย

คุณสมบัติของนักศึกษา

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรับของ สกว. และมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารหรือที่ประชุม หรือ มีผลงานวิจัยที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่ได้ผลดี โดยมีการเผยแพร่หรือมีรายงานเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

3. ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ สิทธิบัตร การนำไปใช้งานได้จริง รางวัลที่ได้รับ ฯลฯ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก.

ขอบเขตของงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ และต้องเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากผู้ประกอบการภาค เอกชนเป็นลายลักษณ์อักษร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารการสมัครที่
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

เลขที่ 979/17-21 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร: 02-278-8200 กด 1

Fax: 02-298-0478
เว็บไซต์: http://rgj.trf.or.th/thai/thai.asp

E-mail: trfrgj@trf.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ