ทุนด้านวิทย์-เทคโนฯ ระดับป.โท-เอก

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนำมันปาล์ม (POPTEC) คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษากับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552

สาขาวิชาที่ให้ทุน
– ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
– ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์, สาขาวิขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ต้องไม่เป็นนักศึกษาทดลองเรียน

หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถานวิจัยฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
3. แนวคิดการวิจัยที่ผู้สมัครสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. บทคัดย่อผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
– ระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน ได้รับการสนับสนุน ทุนละ 88,000 บาท/คนระยะเวลา 24 เดือน
– ระดับปริญญาเอกจำนวน ทุนได้รับการสนับสนุนทุนละ 162,000 บาท คนระยะเวลา 36 เดือน

เงื่อนไขทุน
– ผู้รับทุนต้องทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัย POPTEC และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือเนื้องานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานวิจัยฯ หากกรณีที่เปลี่ยนหัวข้องานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผู้รับทุนต้องคืนเงินทุนที่ได้รับแล้วทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญารับทุน
– ผู้รับทุนต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล มี Impact factor และระบุข้อความว่า ได้รับทุนอุดหนุนจากสถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม จึงจะสำเร็จการศึกษา

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: http://agro.psu.ac.th

แล้วส่งใบสมัครได้ที่
คุณนฤมล จงวิไลเกษม
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
โทร 07-428-6360 หรือ
Email: poptec.psu@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ