ทุนบัณฑิตศึกษาจุฬาฯ จำปีการศึกษา 2552

บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543?เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีความรู้ความสามารถสูง และเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน

2. ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท

3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และหัวหน้าภาควิชา 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1? นิ้ว 1? รูป

5. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด

6. แบบ บ. 21 (รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน

1.หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต) จัดสรรทุนเป็นเวลา 5 ปี ดังนี้

อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง

ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท (จำนวน 9 เดือน มิถุนายน ? กุมภาพันธ์)

2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต) จัดสรรทุนเป็นเวลา 3 ปี ดังนี้

อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง

ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท (จำนวน 9 เดือนมิถุนายน ? กุมภาพันธ์ )

3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้ที่เปลี่ยนระดับจากปริญญามหาบัณฑิตเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นเวลา 3 ปี ดังนี้

– อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง

– ค่าวัสดุเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

– เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท (จำนวน 9 เดือนมิถุนายน ? กุมภาพันธ์)

4. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จ่ายปีละ 2 งวด เป็นเวลา 2 ปี ดังนี้

– อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง

– เงินเดือน ๆ ละ 6,000 บาท (จำนวน 9 เดือน มิถุนายน ? กุมภาพันธ์)

กำหนดการรับสมัคร

1. นิสิตที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

2.?นิสิตที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 ให้ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552

3.?รับใบสมัครได้ที่หลักสูตร หรือ ที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย หรือ Download ?ใบสมัครจากเว็บไซต์:?http://www.grad.chula.ac.th

(เมนูทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย)

4.ส่งใบสมัครได้ที่หลักสูตรและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

โทร: 02-218-3502-5

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ