ทุนบัณฑิตศึกษา และทุนผู้ช่วยสอน มจธ.

ทุนระดับบัณฑิตศึกษามจธ. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนภาควิชาเคมี จำนวน 2 ทุน ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตร (เบิกตามที่จ่ายจริง) เงิน 6,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาระดับปริญญาโท?เอก มี GPA ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ/หรือปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
2. มีผลการศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทางเคมีในระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า B
3. ต้องผ่านการทดสอบทฤษฎี และทดสอบการสอน
4. มีความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
6. ผู้สมัครต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เงื่อนไขทุน
1. สอนเสริมนักศึกษาตามตารางเวลาที่กำหนด 2 ชม.ต่อสัปดาห์
2. เข้าฟังการสอนของอาจารย์ประจำวิชา สัปดาห์ละ 3 ชม.
3. ให้คำปรึกษากับนักศึกษาโดยกำหนดช่วงเวลาและสถานที่ สัปดาห์ละ 2 ชม.
4. ทำเฉลยข้อสอบย่อยและเฉลยการบ้าน
5. แจกและเก็บแบบประเมินให้แก่นักศึกษาเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ภาควิชา

ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 10 ทุน ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 8 เดือน (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาของ มจธ.
2. มีความประพฤติดี
3. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
4. มี GPA ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเต็มเวลา
5. ต้องมีความรู้พื้นฐานทางเคมีในระดับดี

เงื่อนไขทุน

1. ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์ที่สอนวิชาบรรยายตรวจการบ้าน ตรวจข้อสอบย่อย (หมายเหตุ ผู้ช่วยสอนจะทำหน้าที่ในข้อ 1 หรือ 2 เพียงอย่างเดียว)
2. แจกและเก็บแบบประเมินให้แก่นักศึกษาเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ภาควิชา

สนใจดูรายละเอียดและระยะเวลาการสมัครที่

เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ