ทุนปริญญาเอก สาขา Engineering in Kochi ประเทศญี่ปุี่น

Kochi University of Technology ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกชาวต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น โดยจะศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 3 ปี

เปิดรับจำนวน 20 คน

ทุนการศึกษา โดยจะมอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งอาจจะได้รับขยายต่อเวลาจนจบการศึกษา 3 ปี? และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภายใต้โครงการวิจัยที่ถูกกำหนดไว้

มูลค่าทุนที่จะได้รับ
(1) Receive up to 1,200, 000 yen per year for working as a research assistant.
(2) Exemption from 300,000 yen enrollment fee and 535,800 yen (per year) tuition fee.
(3) Receive 200,000 yen for travel and initial living costs (given only to applicants who are living outside Japan at the time of application)

คุณสมบัติ Applicants are required to meet all of the following conditions
(1) To have or to be expected to acquire a master?s degree before enrollment.
(2) To have intention, adequate knowledge and research skill to work as a research assistant under the one of research projects listed here
(3) To have an excellent academic record
(4) To have a high English proficiency
(5) To be 35 years old or under at the time of enrollment
(6) To have other than Japanese nationality

หมดเขตรับสมัครภายวันที่ 30 กันยายน 2552

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kochi-tech.ac.jp/gs_e/admission/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ