ทุนปริญญาเอก Imperial College London

มหาวิทยาลัย Imperial College London กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับรัฐบาลไทยในการให้ทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เพือไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biomedical Engineering ประจำปี 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว:ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.เป็นผู้ได้รับปริญญาดังต่อไปนี
(1) ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้คะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโทไม่ตํากว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลทีคิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D= 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี หรือ


(2) ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ตํากว่า 2.75 (ในระบบการวัดผลทีค ิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D= 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลียสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก ำหนดไว้ ตามข้อ 3. (1) หรือข้อ 3. (2) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียน เทียบเท่ากับผลการเรียนทีกำหนด หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
4.ได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 (Internet ? based) หรือ 213 (Computer-based) หรือ 550 (Paper ? based) หรือ ได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTSไม่น้อยกว่า 6.0 ทังนี ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องสามารถใช้ได้ถึงวันที 30 กันยายน 2552 สำหรับผู้ทีได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 79 – 89 (Internet – based) หรือ 213 – 247 (Computer-based) หรือ 550 ? 597 (Paper ? based) หรือ คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ภายใน 6 เดือนนับตัง แต่วันทีป ระกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFLไม่น้อยกว่า 90 (Internet ? based) หรือ 250 (Computer-based) หรือ 600 (Paper ? based) หรือได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 มิฉะนัน จะถูกเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา
5.กรณีทีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะต้องมีคำ รับรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมว่าเป็นผู้ทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ภารกิจประจำทีร ับผิดชอบ หรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีจะไป ศึกษา
6.ผู้สมัครสอบซึงเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครังนี้

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครคัดเลือกของสำนักงาน ก.พ.? พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิว จำนวน 1 รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที? 30 กันยายน 2552
2.ใบสมัครของ Imperial College London
3.ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)
4.Essay ระบุเหตุผลทีสนใจในการสมัครรับทุนปริญญาเอกในสาขา Biomedical Engineering เป็นภาษาอังกฤษ (ประมาณ 1 หน้า)
5.หนังสือรับรองการศึกษา/ประสบการณ์ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที ก.พ. กำหนด จำนวน 2 ฉบับ
6.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(ภาษาอังกฤษ) กรณีทีไม่สามารถนำหลักฐานการ ศึกษาดังกล่าวมายืนยันพร้อมกับใบสมัครสอบได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้มายืนแทน (หนังสือรับรองต้องระบุสาขาวิชาทีส ำเร็จการศึกษาและวันทีท ีส ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทังนีวันทีท ีส ำเร็จการศึกษาต้อง ภายในวันที 30 กันยายน 2552)
7.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8.สำเนาคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ
9.หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมว่าเป็นผู้ทีปฏิบัติภารกิจประจำ ทีร ับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีจะไป ศึกษา โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. กพ. 6 (กรณีทีผ ู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)สำเนาหลักฐานทุก ฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชือกำกับไว้ด้วย

การเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา
-ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
-ผู้ได้รับทุนที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แต่ไม่มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมว่าเป็นผู้ทีปฏิบัติ ภารกิจประจำทีรับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีจะไปศึกษา
-หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
-เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
-ภายใน 6 เดือน นับตังแต่วันทีประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL น้อยกว่า 90 (Internet ? based) หรือน้อยกว่า 250 (Computerbased) หรือ น้อยกว่า 600 (Paper ? based) หรือมีผลคะแนน IELTS น้อยกว่า 6.5
-หลีกเลียง หรือ พยายามหลีกเลียงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมือสถานศึกษาตอบรับแล้ว
-ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ณ Imperial College London
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าทีเกิน 1 ปี

สมัครโดยยืนใบสมัครแบบออนไลน์ ไปที Imperial College London โดยให้ดู

รายละเอียดการสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.imperial.ac.uk/pgprospectus/applicationforms พร้อมทังพิมพ์ใบสมัครลงบนกระดาษขนาด A4 และบันทึกไฟล์ใบสมัครเพือเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่มา http://www.elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=6145

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ