ทุนมหาวิทยาลัยในอิสราเอล ปี 2009 รับงานวิจัยป.เอก-หลังป.เอก

ทุนการ ศึกษา Dan David Prize ประจำปี 2009 จำนวน 20 ทุน มูลค่ากว่า US$ 15,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังจากปริญญาเอก ที่มีงานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนด ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2009

ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และอีกจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ประเทศอิสราเอล

ทุน Dan David Prize จะมอบให้กับผู้ที่มีความเป็นเลิศเหมาะสม โดยปราศจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือแม้แต่เรื่องทางการเมือง

ทุน Dan David Prize เป็นทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งผลประโยชน์โดยรวมของโลก โดยจะแบ่งหัวข้อใหญ่เป็น PAST ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการขยายพื้นฐานความรู้จากอดีต PRESENT งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก และ FUTURE เป็นงานวิจัยที่มองไปถึงอนาคต เพื่อการพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ บนโลก

ข้อกำหนดการสมัคร
1.งานวิจัยของผู้สมัครต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับปี 2009 โดยต้องเป็นงานวิจัยภายในปีเดียวกันกับปีที่ยื่นใบสมัคร
2.ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดิม เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว
3.สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการสมัคร เค้าโครงงานวิจัยจะต้องผ่านการยืนยันอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยซึ่งตน เองได้ศึกษาอยู่

รายละเอียดหัวข้อวิจัย
หัวข้องานวิจัยประจำปี 2009 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.PAST : Astrophysics-History of the Universe (ประวัติของจักรวาล)
2.PRESENT : Leadership? (ความเป็นผู้นำ)
3.Future : Global Public Health

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ก็ได้ ตัวอักษร Arials หรือ Time New Roman ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 12

ถ้าส่งมาทาง E-mail: ddprize@post.tau.ac.il
1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2.ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ฉบับเต็ม
3.บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)

ถ้าส่งมาทางไปรษณีย์
ส่งถึง Ms.Smader Fisher, Director, Dan David Prize, Eitan Berglas Bldg/119 Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel
1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2.ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ฉบับเต็ม
3.บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)
4.จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะสมัคร? หนึ่งในนั้นต้องเป็นทุนในระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอก
5.จดหมายอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ใบรับรองการได้รับใบสมัครจะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 31 มีนาคม? 2009

การประกาศผล
ภายในเดือนเมษายน 2009 ณ Tel Aviv University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ