ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอวกาศ ประเทศฝรั่งเศส

สำนักงานพัฒนางานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS มอบทุนระดับปริญญาโทและเอก วิศวกรรมอวกาศ สาขา Signal Processing, Telecommunication Engineering, Soft Engineering ประจำปีการศึกษา 2553 ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

คุณสมบัติของผู้รับทุนระดับปริญญาโท
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติของผู้รับทุนระดับปริญญาเอก
1.จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
3.คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25


หลักฐานในการสมัคร
-แบบฟอร์มสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gistda.or.th
-สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองจำนวน 3 คน)

หมายเหตุ ผู้สมัครขอรับทุน ต้องชำระค่าทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการคนละ 300 บาท โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หมายเลขบัญชี 039-1-71412-6
สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน

-ทาง สทอภ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศของผู้รับทุน ไป-กลับ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดการศึกษา คนละ 40,000 บาท
-สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (ตามเกณฑ์ของสถานทูตฝรั่งเศสและเมืองที่ไปศึกษา ระดับปริญญาโทเดือนละ ประมาณ 750 ยูโร ระดับปริญญาเอก เดือนละประมาณ 1,000 ยูโร) ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 ตุลาคม 2552

การยื่นใบสมัคร มีดัวยกัน 2 วิธี คือ
1.ยื่นด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2.ยื่นในสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน ไปที่ ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารเสนเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 อาคาร B ชั้น 7 (ฝั่งตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2413-0556

ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ http://new.gistda.or.th/index.php/component/docman/doc_download/158?theos?2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ