ทุนระดับปริญญาโท-เอก เรียนต่อประเทศโปรตุเกส

กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2010 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน
1.ทุนนี้มอบให้แก่ผู้สมัครซึ่งต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกไกล
2.กองทุนภาคตะวันออก ยังมอบทุนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้สมัครจากประเทศแถบตะวันออกไกล ซึ่งต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของโปรตุเกส
3.ระยะเวลาสนับสนุนคือ 12 เดือน แต่อาจยืดออกไปได้สูงสุดเป็น 24 เดือนสำหรับระดับปริญญาโท และ 36 เดือนสำหรับปริญญาเอก ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
4.ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือน? ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนจะจ่ายตามข้อกำหนดของสถาบัน
5.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส

การสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
-? ระเบียนสะสม
-? แผนงานฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดของโครงการ? พร้อมด้วยระยะเวลาประเมินที่ต้องการเพื่อสำเร็จโครงการ
-? หลักฐานแสดงว่าอาจารย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เห็นชอบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
-? หลักฐานการลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ณ สถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนจะเข้าศึกษาต่อ
-? จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในโปรตุเกส ตกลงรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท
-? จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนจะศึกษาต่อ

ระยะเวลารับสมัคร
-? เปิดรับสมัครตลอดเดือนธันวาคมของแต่ละปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย?? 26 Bush Lane กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2234-2123? โทรสาร 0-2238-4275

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ